TPAK หารือกับท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี ถึงแนวทางการจัดทำความร่วมมือในบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน และเชื่อมประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะวิจัย ได้เข้าพบนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือในบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน และเชื่อมประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมระดับสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงนำข้อมูลเชิงสถานการณ์สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

#เด็กปฐมวัย #อุบลราชธานี #PhysicalActivity #กิจกรรมทางกาย #ทีแพค #สสส

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.859064949350916