การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย งานบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)” ให้แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก Global Talent สายสนับสนุนของสถาบันฯ ได้แก่ คุณอรวรรณ คำดี และคุณวราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำแผน IDP ในครั้งนี้ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.857302832860461