ส่งมอบโล่แสดงความขอบคุณจากผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และนางสาวสลักจิต ชื่นชม นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อส่งมอบโล่แสดงความขอบคุณจากภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันการโฆษณาอาหาร และเครื่องดื่ม และการบริโภคผักผลไม้ ในงานวันวิชาการ “ACP Academic & Project Day 2023” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ