TPAK หารือกับ สสจ.อุบลราชธานี ถึงแนวทางการจัดทำความร่วมมือและการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะวิจัย เข้าพบและร่วมหารือร่วมกับ นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือและการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมระดับสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ด้วยกลไกการศึกษาสถานการณ์ระดับกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย และการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

#เด็กปฐมวัย #อุบลราชธานี #PhysicalActivity #กิจกรรมทางกาย #ทีแพค #สสส

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.857769039480507