ดีไซน์ความสุข สไตล์มหาวิทยาลัยวัยทีน (Happy U. for Teens into Design)

ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567  โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมนิสิต-นักศึกษา ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำนิสิต-นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเพื่อนนิสิต-นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไป  ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/happyuniversity

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.853227626601315