จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion”

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Healthy Synergy to Sustainability on Health Promotion” ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเข้าร่วมดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/happyuniversity

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.853111979946213