การเจรจาการปฏิรูปนโยบายเรื่องการจ้างแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล-หน่วยวิจัยร่วม (MMC-JRU) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานประชุม “การเจรจาการปฏิรูปนโยบายเรื่องการจ้างแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม” ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ, Rebecca Napier Moore (International Labor Organization) และคุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.(สำนัก 9) กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

งานประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน โดยเข้าร่วมรับฟังคุณกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปาฐกถาพิเศษประเด็นปัญหา 3 ประเด็นหลักในเชิงกฎหมายและนโยบายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและการจัดสวัสดิการทางสังคมที่จำเป็นสำคัญแรงงานข้ามชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล/ ศูนย์การย้ายถิ่นมหิดล-หน่วยวิจัยร่วม MMC-JRU นำเสนอการจ้างแรงงานข้ามชาติในงานเกษตรกรรม : การจ้างงาน การขออนุญาตทำงาน และข้อเสนอเชิงนโยบาย ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี สถาบันวิจัยประชากรและสะงคม ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.805050268085718