อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของสสส. พื้นที่ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566 “โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะของสสส. พื้นที่ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ นำโดย รศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ และทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ภาคีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเมินการบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร และฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจริงด้วยเครื่องมือนี้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแปรผล และการนำเสนอผล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.797417428849002