ประชุม ‘Food marketing: unpacking the evidence to guide policies to prevent harmful impacts of marketing’

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) เรื่อง ‘Food marketing: unpacking the evidence to guide policies to prevent harmful impacts of marketing’ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบเกี่ยวกับการพบเห็นการตลาดและเทคนิคทางการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ของเด็ก และเรียนรู้และเปรียบเทียบการตลาดยาสูบและอาหารทดแทนนมแม่กับการตลาดอาหารฯ รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.794358612488217