ประชุมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนบูรณาการหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร หัวหน้าโครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการทำงานหลายภาคส่วนที่มีประสิทธิผล สนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมด้วย อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล และนางสาวกัญญาพัชร สุทธิเกษม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย อาจารย์ณัฐชยา เม็นไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน จัดประชุมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนบูรณาการหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และ ผอ.เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษหัวข้อ “บูรณาการหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ” การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายในการระดมสมองระหว่างบุคลากรของ สพฐ. และ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาแนวทางการบูรณาการโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ที่จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.791513252772753