การใช้ CHAt GPT และ AI เพิ่มลีลาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 รศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ และ อ.ดร. นงนุช จินดารัตนาภรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ CHAt GPT และ AI เพิ่มลีลาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร” ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล