ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด, รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา, รองศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์, อาจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงสรัญญา สุจริตพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา หันจางสิทธิ์, อาจารย์ ดร. นงนุช จินดารัตนาภรณ์, ดร. วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์, นางสาวณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ และนางสาวณัฐณิชา ลอยฟ้า โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย ร่วมประชุมหารือกับ Dr. Jody Harris ซึ่งเป็น Consultant Research Advisor ของศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center) อีกทั้งยังเป็น Honorary Associate Fellow ของ Institute of Development Studies, University of Sussex และ Global Research Lead ของ Columbia University เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.791390829451662