อบรม “Health Promotion Strategies for Non-Communicable Disease (NCD) Prevention”

ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) นำโดย อ.ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และ รศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา จัดอบรมหลักสูตร “Health Promotion Strategies for Non-Communicable Disease (NCD) Prevention” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 40 คน  โดยมี รศ.ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

ในการอบรมครั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 23rd International Conference of Public Health Sciences จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

จากนั้น ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ จากคณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้แก่ อ.ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ, รศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, รศ.ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร, รศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา, อ.ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, รศ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด, คุณรุ่งรัตน์ พละไกร และ ดร.ปิยกฤตตา แก้วพิกุล

นอกจากนี้ ได้ร่วมกิจกรรม WalkShop นำโดยอาจารย์และคณะนักวิจัยทีแพค ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกิจกรรม WalkShop เป็นการเดินประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดในระหว่างการเดิน ช่วยเพิ่มเวลาในการมีกิจกรรมทางกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.791575429433202