ทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ทีมงาน Happy University นำทีมโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ หัวหน้าโครงการฯ และ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ จัดการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมี นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และ บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและตัวแทนผู้นำสุขภาวะทุกท่าน เพื่อที่จะพัฒนาความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://happythaiuniversity.com/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.786456346611777