ประชุม Stakeholder Meeting “Social Lab: Caring for Work, Working for Care Migrant in Elderly Care”

วันที่ 28 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย และภาคีเครือข่าย จัดการประชุม Stakeholder Meeting “Social Lab: Caring for Work, Working for Care Migrant in Elderly Care” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ผู้ดูแลสำหรับผู้สูงอายุไทย : ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง”

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือวิธีเพิ่มขั้นตอนการรับรองแรงงานข้ามชาติในการดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาคู่มือและมัลติมีเดียแสดงตัวอย่างปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวที่สอดรับกับสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยมีการอภิปรายเรื่องการฝึกอบรมและการออกแบบคู่มือการฝึกอบรม ตลอดจนการประเมินแผนการอบรมด้วย ทั้งนี้มีนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน สถานดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง จากองค์กรภาคประชาสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน TQPI, IOM, ILO และบริษัทจัดจ้างงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Website: https://mahidol.ac.th/th/2023/stakeholder-meeting/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.787600326497379