นำเสนอความร่วมมือในการประชุม the Henry Luce Foundation Southeast Asia Initiative Grantee Convening Conference

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม และร่วมนำเสนอความร่วมมือในการทำงานกับ Prof. Kim Korinek, University of Utah ในการประชุม the Henry Luce Foundation Southeast Asia Initiative Grantee Convening Conference at UCLA  ณ University of California (UCLA), Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากนั้น วันที่ 2 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย สร้างเครือข่ายทางการศึกษาและการวิจัย โดยร่วมประชุมหารือ กับ Prof. William H. Dow PhD, Director Center on the Economics and Demography of Aging, Professor Department of Demography ณ School of Public Health, University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.802944144962997