Happy and SDGs Festival: Move SDGs Together

วันที่ 21 กันยายน 2566 ทีมงานโครงการ Happy University ได้รับเกียรติให้มาเข้าร่วมจัดบูธโครงการ HAPPY UNIVERSITY ใน งาน Happy and SDGs Festival: Move SDGs Together ณ ลานดาว หลังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันนี้ จัดเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานด้าน SDGs ตามศาสตร์สาขาวิชาร่วมกันในทุกภาคส่วน ตลอดจนเสริมสร้างบรรยกาศความสุข สนุกสนาน โดยภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการ การบรรยายเชิงวิชาการ และกิจกรรม Workshop “SDGs & Happy KU Project” นอกจากนี้ยังมี การแสดงดนตรี ร้านค้านิสิต และบูธกิจกรรมอีกมากมาย

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.783969023527176