การประชุมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมระดับชาติ สำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 16

วันที่ 19 กันยายน 2566 ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมพูดคุยในประเด็น “แรงงานข้ามชาติสามารถแทนที่แรงงานไทยที่ขาดแคลนได้หรือไม่ (As Thai Workers Disappear, Can Migrant Workers Replace Them)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมระดับชาติ สำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 16 “การเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางที่ถูกกฎหมายของการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน”  (16th ASEAN Forum on Migrant Labour Thailand National Tripartite Preparatory Workshop “Enhancing the effectiveness of legal pathways for labour migration in ASEAN”) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.782537383670340