การทำ Policy Brief รายงานสุขภาพคนไทย 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม “การทำ Policy Brief รายงานสุขภาพคนไทย 2566” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.780270667230345