งานมุทิตาจิต ประจำปี 2566

วันนี้ (14 กันยายน 2566) รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณ 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี รศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ นางประทีป นัยนา และนายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.779752013948877