แสดงความยินดี “อาจารย์ตัวอย่าง” มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

วันนี้ (14 กันยายน 2566) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ตัวอย่าง” ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.779748833949195