แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินรายได้สถาบันฯ

วันที่ 12 กันยายน 2566 งานคลังและพัสดุของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมชี้แจง “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินรายได้สถาบันฯ” โดยมี นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ หัวหน้างานคลังและพัสดุ พร้อมด้วย นางสาวอังคณา ชัยพันธ์ และนางสาวสุดาวัลย์ ชิดทอง นักวิชาการพัสดุ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ และออนไลน์ผ่าน Zoom

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.778631097394302