โครงการการศึกษาความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยกลไกตลาดเขียว ลงพื้นที่ ข่วงเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566 โครงการการศึกษาความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยกลไกตลาดเขียว ภายใต้โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. นำโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และ นางสาวพิมลพรรณ นิตย์นรา นักวิจัยในโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้กลไกการผลิตสินค้าเกษตรออร์แกนิกและการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค
.
โดยทีมวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนข่วงเกษตรอินทรีย์ จุดประสงค์ของการดำเนินงาน รวมทั้งความคาดหวังและผลลัพธ์จากการขายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี ผ่านการสัมภาษณ์ผู้จัดการตลาด การอภิปรายกลุ่มเกษตรกรและผู้ขายสินค้าภายในตลาด
.
ข่วงเกษตรอินทรีย์ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปปลอดสารเคมี เช่น ผักพื้นบ้าน ผักตามฤดูกาล ผลไม้สด น้ำมะพร้าว น้ำผลไม้ ขนมไทย เปิดบริการทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ เวลา 14.00-17.00 น.

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.775958537661558