สถานการณ์สูงวัยของประเทศไทย: ผลกระทบและประเด็นท้าทาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์สูงวัยของประเทศไทย: ผลกระทบและประเด็นท้าทาย” ในการอบรมหลักสูตร Silvery Health Service Management รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 (SHSM1) จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม The Pavilion ชั้น 4 Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park