การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระบัว (109) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการถูกเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มเพื่อนร่วมงานสายวิชาการ กลุ่มเพื่อนร่วมงานสายสนับสนุน กลุ่มลูกศิษย์ปัจจุบัน และกลุ่มลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาและผู้ใช้ผลงาน ซึ่งรางวัลอาจารย์ตัวอย่างนี้ มีขึ้นเพื่อยกย่องอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา เป็นประจำทุกปี