คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจำปี 2566 (University Council Visit : 3)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาอาวุโส คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รวมทั้ง เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster: การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.769531958304216