การอบรมพนักงานสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจแบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล โครงการสังเคราะห์กลไกต้นแบบของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ .ดร . ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (หัวหน้าโครงการ) รวมทั้งนางสาวอัญญารัตน์ คณะวาปี และ นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย ได้ทำการแนะนำโครงการฯ หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (IRB) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงกระบวนการของงานภาคสนามให้แก่พนักงานสัมภาษณ์ นอกจากนี้นายณรากร วงษ์สิงห์ ได้แนะนำการใช้แบบสอบถามบน Lime Survey และนายดนุสรณ์ โพธารินทร์ ได้ทำการอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (DATA Quality) ให้กับบริษัท ซุปเปอร์ทีม รีเสิร์ช จำกัด ณ ห้อง 323 สุพรรณิการ์ ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
.
โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมและใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงนำไปใช้เพื่อการออกแบบกลไกการบริหารจัดการของชุมชนสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ

#PhysicalActivity #กิจกรรมทางกาย #ผู้สูงอายุ #สสส #TPAK