การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในประชากรไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. กิจกรรมย่อยที่ 3 “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในประชากรไทย” ภายใต้การวิจัยเรื่อง “วิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอผลการทบทวนมาตรการที่ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ หัวหน้ากิจกรรม และนักวิจัย ประกอบด้วย อ.ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ นางสาววรรณสุดา งามอรุณ และนางสาวธนพร เกิดแก้ว ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 4 ชั้น 10 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ ยังรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำมาตรการฯ ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย เข้าร่วมในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่อไป

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.770959108161501