การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ กิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ และ กล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข: มหาวิทยาลัยทักษิณ” หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประกายกาญจน์ชั้น 2 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่สงขลา จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และทีมงานจากศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ในการเสริมนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้วยการเชื่อมโยง “Happy University” ร่วมเป็นตัวชี้วัดสนับสนุนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ในนโยบายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://happythaiuniversity.com/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.770372064886872