ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีหลักด้านสุขภาพจิต

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะทำงานโครงการจัดทำ Mental Health Blueprint สสส. นำโดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ คุณกัญญาพัชร สุทธิเกษม อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล และคุณประทีป นัยนา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีหลักด้านสุขภาพจิต ของ สสส. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี คุณชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนัก 2 และคุณเพ็ญลักษณ์ เทศสุวรรณ นักบริหารแผนงานชำนาญการ สำนัก 2 เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับภาคีที่ดำเนินงานด้านสุขภาพจิตจากหน่วยงานต่างๆ

ภาพกิจกรรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.768676785056400