อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษาด้วย R2R

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษาด้วย R2R โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่

1. นายภาสกร บุญคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2.นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
3.นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

การอบรมครั้งนี้ ทำให้บุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เห็นแนวทางในการทำชำนาญการพิเศษและสร้างความมั่นใจในการพัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล