งิ้วรายจัดกิจกรรม “ออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะดนตรี” ส่งเสิรมคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน กาญจนา เทียนลาย วิภาพร จารุเรืองไพศาล และฉัตรชัย วัฒนไชยประทีป ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ได้รับทุนวิจัยจาก วช. ผ่าน มส.ผส.) เข้าร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะดนตรี” โดยมี อบต.งิ้วราย เป็นผู้จัดกิจกรรมหลัก
..
กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการ co-funding ของโครงการฯ และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชักชวนกันมาออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบดนตรี เช่น แอโรบิก ต้นบาสโลบ ฟ้อนรำ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเย็น ของเดือนสิงหาคม จนถึงธันวาคม 2566

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.767517598505652