การศึกษาความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยกลไกตลาดเขียว

ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2566 โครงการการศึกษาความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยกลไกตลาดเขียว ภายใต้โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีสุขภาพของคนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. นำโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และนางสาวพิมลพรรณ นิตย์นรา นักวิจัยในโครงการ ได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเรียนรู้กลไกการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีและการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
.
โดยทีมวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนตลาดใต้โหนด จุดประสงค์ของการดำเนินงาน รวมทั้งความคาดหวังและผลลัพธ์จากการขายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี ผ่านการสัมภาษณ์ผู้จัดการตลาด และการอภิปรายกลุ่มเกษตรกรและผู้ขายสินค้าภายในตลาด
.
ตลาดใต้โหนด เป็นตลาดเขียวที่มีศักยภาพและรูปแบบที่น่าสนใจ นอกจากจะเป็นแหล่งซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้ว ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมของภาคใต้ และมีกิจกรรมผลัดเปลี่ยนรูปแบบกันไปในแต่ละสัปดาห์ที่สามารถเป็นพื้นที่เพื่อแบ่งปันและใช้เวลาร่วมกันระหว่างผู้คนทุกเพศ ทุกวัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ตลาดใต้โหนดเปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.768057811784964