นักวิชาการร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม “ชี้” ผลการวิจัยว่าไทยขาดแรงงาน “เสนอ” รัฐปฏิรูปสิทธิและนโยบายคนเข้าเมือง

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.  สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ ร่วมกับ SEA JUNCTION นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. โรซาเลีย ชอร์ติโน Founder and Executive Director และ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) จัดงานเสวนาเรื่อง “แรงงานไทยหายไป (14.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2603) แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้หรือไม่” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ณ ชั้น 4 ห้องประชุม SEA JUNCTION หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การเสวนาครั้งนี้ พบกับนักวิขาการด้านการย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติ ร่วมพูดคุยในประเด็นต่างๆ ดังนี้

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การนำเข้าประชากร 200,000 คน วิกฤติหรือโอกาส ׀  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ 

นโยบายการย้ายถิ่นของแรงงานมีทักษะ ׀ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักกรินทร์ นิยมศิลป์

การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควิด-19 ׀ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

การปฏิรูประบบคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานในสังคมผู้สูงวัยของไทย ׀  คุณอดิศร เกิดมงคล

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ IPSRMAHIDOLUNIVERSITY และ SEA-Junction

Thai Version: https://fb.watch/muPq1AuoMF/

English Version: https://fb.watch/muPkJdGAcu/

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.765971391993606