จัดกิจกรรม “บั๊ดดี้วัยเก๋า เราทำได้” ร่วมกับ อบต.งิ้วราย จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา เทียนลาย และ นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล ทีมวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จัดกิจกรรม “บั๊ดดี้วัยเก๋า เราทำได้” ร่วมกับ อบต.งิ้วราย จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้เพื่อ “สร้างบั๊ดดี้สูงอายุ” จับคู่ชวนกันออกมา “ร่วมกิจกรรมในชุมชน” โดยเน้นไปที่กลุ่มติดสังคมเป็นบั๊ดดี้กับกลุ่มติดบ้าน นอกจากนี้ ได้ชักชวนกันทำยาหม่องสมุนไพร ตั้งชื่อว่า “ยาหม่องผู้เฒ่าโรงเรียนวัยเก๋า” และ “สานตะกร้าจิ๋วจากแก้วกาแฟ”

ในช่วงบ่ายเป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับ “กิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ ความสำคัญของการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย” โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 50 คน นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาของสถาบันฯ นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤฒิวิทยาเชิงสังคมด้วย

ภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.765983795325699