รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์ ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม ม.มหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Awards) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับปริญญาเอก ใน Category 4: Humanities, Social Sciences, Education, and Liberal Arts จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ คือ “การวิเคราะห์การนำนโยบายกำจัดไขมันทรานส์จากแหล่งอุตสาหกรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย: สาระ บริบท กระบวนการและผู้เล่น” (An Analysis of Implementation of Policies for Elimination of Industrially-Produced Trans Fatty Acids In Thailand: Content, Context, Process, And Actors) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.760235765900502