ศึกษาดูงานโครงการ Parenting in displacement study on Thailand- Myanmar border

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง รศ.ดร. นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 6 คน เข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการ Parenting in displacement study on Thailand- Myanmar border โดย อ. ตะวันชัย และ อ. สุรีย์พร เป็น Co-PI ของโครงการ ร่วมกับ อาจารย์จาก McMaster university ( Canada) และ Duke university ( USA) ณ จังหวัดตาก

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.755302513060494