วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) และ ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาสนากับสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในสังคมไทย” วิทยากรโดย บาทหลวงศราวิน พัดศรีเมือง (บทบาทคริสศาสนา), รศ.ดร.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ (บทบาทอิสลาม), พระมหานฺภันต์ สนติภทฺโท (บทบาทพุทธศาสนา) ณ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล