เยี่ยมชมศูนย์คนพิการ ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 “โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รศ. ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด น.ส.สาสินี เทพสุวรรณ์ และน.ส.ณัฐณิชา ลอยฟ้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์คนพิการที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ไร่ขิง) เพื่อเข้าพูดคุยและขอคำแนะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในกลุ่มคนพิการ

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.754182719839140