ต้อนรับ Asst. Prof. Dr.Dane Emmerling จาก UNC Gillings School of Global Public Health

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr.Dane Emmerling จาก Department of Health Behavior at UNC Gillings School of Global Public Health, United States เพื่อหารือการทำงานวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ