ประชุมการจัดทำ course syllabus

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ 15 ท่าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำ course syllabus สำหรับรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฯ ในการเตรียมความพร้อมการในการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล