อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดกลาง ABE ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ทีมหนุนเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ทีมส่งยิ้ม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา พร้อมด้วยอาจารย์คณะทำงานทีมส่งยิ้มภูมิภาค ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายดนุสรณ์ โพธารินทร์, นายสิทธิชาติ สมตา, นางสาวนฤมล เหมะธุลิน, นางสาวรัตนา ด้วยดี, นางสาวณัฐพร นิลวัตถา, นางสาวปิยกฤตา แก้วพิกุล และ นางสาวอัญญารัตน์ คณะวาปี เป็นทีมวิทยากรนำคุยด้านกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อมูลจากคณะทำงาน ABE และร่วมอภิปรายกลุ่มร่วมกันในรูปแบบ World Café เพื่อรวบรวมต้นทุนทรัพยากร ทั้งนี้ยังได้ชวนคณะทำงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัด อีกทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการทำงานเพื่อนำข้อมูลยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม อนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมฯ และให้แนวคิด แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้กับคณะทำงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ ข้อมูลประเด็นปัญหาและต้นทุนทรัพยากรที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้นำไปใช้สำหรับการพัฒนาแดชบอร์ดข้อมูลตัวชี้วัดกลาง และรายการทรัพยากร เพื่อการแจ้งเตือนสถานการณ์ประเด็นปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผนดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฎฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

#กสศ. #การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ #จังหวัดสงขลา #ABE