สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 33

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 33 ในหัวข้อ “เสียงสะท้อนการสอนและงานวิจัย (Echoes of teaching and research)” ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อบูรณาการและทบทวนพันธกิจด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของสถาบันฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และอาจารย์ ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล ในฐานะประธาน กล่าวสรุปผลการสัมมนาฯ ครั้งที่ 32 และติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมด้วยงานวิจัย (Research Driven Social Innovation)” รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “บูรณาการวิจัยและการเรียนรู้” และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ บรรยายในหัวข้อ “ทบทวนพันธกิจด้านวิจัยและการตีพิมพ์ของสถาบันฯ และพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ”

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “แนวทางการประยุกต์ใช้ AI ในการเรียนการสอน การวิจัย และประเด็นจริยธรรม” และรองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความสอดคล้องและความต่อเนื่องของ PLOs ระหว่าง 4 หลักสูตร” และ “ค้นหาทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนการสอน (Exploring alternative teaching and learning approaches)”