โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม คนงิ้วรายรักสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และตัวแทนจากทีมนักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนทุวิจัยจาก วช.ผ่าน มส.ผส ได้ร่วมจัดกิจกรรม “คนงิ้วรายรักสุขภาพ” ร่วมกับ อบต.งิ้วราย และหน่วยงานในพื้นที่

กิจกรรมดังล่าวมีความพยายามส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผุ้สูงอายุให้มีการออกกำลังกายอย่างง่าย ด้วยการเดินหรือวิ่ง ซึ่งในงานวันดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 100 คน และจะมีต่อเนื่องไปทุกวันอาทิตย์จนครบ 12 ครั้ง โดยผู้จัดงานคาดหวังว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และเกิดการรวมกลุ่ม อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีต่อไป