ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนงานโรคไม่ติดต่อ (WHO-CCS NCDs) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด และ ดร. วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนงานโรคไม่ติดต่อ (WHO-CCS NCDs) ครั้งที่ 3/2566 จัดโดย คณะทำงานโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทยด้านโรคไม่ติดต่อ (WHO-CCS NCDs) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ผ่าน Application Zoom

ในโอกาสนี้ ดร.วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรนำเสนอหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ในครัวเรือนและชุมชนในประเทศไทย” และ “แนวทางการยกระดับการดำเนินการเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดในประเทศไทย” เพื่อใช้เป็นข้อมูลหารือแนวทางขับเคลื่อนสองประเด็นดังกล่าวในประเทศไทยของคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางต่อไป