The 15th IHEA World Congress 2023

ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2566 นางสาววรรณสุดา งามอรุณ นักศึกษาของสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเรื่อง “Cost-effectiveness analysis of advertising intervention for overweight and obesity children in Thailand” ภายใต้กลุ่ม Economic evaluation of health and care interventions ในงานประชุม The 15th IHEA World Congress ประจำปี 2023 ณ Cape Town International Convention Centre เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเกี่ยวกับมิติความหลากหลายทางเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นความเสมอภาคในการเข้าถึงการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มรายได้

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.754190886504990