ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และทีมวิจัย ได้จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และหารือทิศทางการทำวิจัยเพื่อใช้ขับเคลื่อนการทำงานด้านผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวต้อนรับ

ในการประชุมครั้งนี้ ทีมวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ กับองค์การบริหารส่วนตำบล รพ.สต. อสม. ของพื้นที่มหาสวัสดิ์ และงิ้วราย กว่า 10 ท่าน โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.746597790597633