ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้เครือข่าย Worldwide Universities Network (WUN)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และการคลังและพัสดุ รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้เครือข่าย Worldwide Universities Network (WUN) นำโดย Professor Andreas Neef, Assoc Dean Research Faculty of Arts Administration, University of Auckland และคณะฯ รวม 10 คน เพื่อสำรวจความร่วมมือด้านการย้ายถิ่นที่มีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate migration) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable tourism) ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในภาคการเกษตรและการประมง โดยเฉพาะความร่วมมือที่เป็นไปได้กับศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล