แสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดการออกแบบสวนมุมสวย IPSR

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดการออกแบบสวนมุมสวย IPSR ได้แก่ 1. นางสาวพอตา บุนยตีรณะ (รางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย) 2. นางสาวนงเยาว์ บุญเจริญ  (รางวัลที่ 2) 3. นางมนชญา อภิวาทนสิริ (รางวัลที่ 3) และ 4.นายภาสกร บุญคุ้ม, นางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย (รางวัลชมเชย) ณ ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.742397881017624