นำเสนอรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 พร้อมด้วย รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี นางสาวกัญญา อภิพรชัยสกุล และนางสาวณัฐณิชา ลอยฟ้า นำเสนอรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 ให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2565 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ